w w w . m y m e r a j . i r

بسم رب فاطمه سلام اله علیها

 

.وصیت نامه شهید حاجیوند

بسم الله الرحمن ارحیم

دراین زمان که این حقیربرای دفاع ازحرم حضرت زینب (س)باعنایت حضرت ثارا…شده ام وبه من اجازه دفاع داده است ازخدای رحمن و رحیم خودشاکرکه بعدازچندین بارآماده رفتن شدن آخربه آرزوی قلبی خودرسیدم واین لیاقت راپیداکردم تاازحرم اهل البیت واهداف انقلاب اسلامی که ازانقلاب سرخ حسین (علیه الاسلام )منشأگرفته است دفاع کنم آری یادمان نرفته است پیام امام راحل (ره)راکه فرمودراه قدس ازکربلا می گذرد وحال که راه کربلا باز شده است بایدراه قدس رانیزبازکردکه این راه ازحرم ارباب حسین(ع)تاحرم حضرت زینب کبری(س)وبه فرموده ولی امرمسلمین حضرت آیت ا…امام خامنه ای تا۲۵سال آینده،اسرائیل نابودگردد

بانام ویادخداوندرحمن و رحیم که درحق این بنده گناه کاروحقیرازهیچ چیز کم نگذاشت وسلام خالصانه خودرا به محضرصاحب العصروالزمان(عج)وروح پاک اربابم حضرت ثارالله وتمام فداییان راهش سلام درودخدابرامام خمینی(ره)کبیروبسیجیانش که اسلام حقیقی رابه ماانتقال دادن وسلامی ازعمق جان به محضرولی امرمسلمین جهان حضرت آیت الله امام سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی)نثارمی کنم

پدرومادرعزیزم سلام

ازشماکمال قدردانی رادارم که ازکودکی مرا بااهل البیت(علیه السلام)آشناکردیدوازشماعذرخواهی می کنم وسرافکنده ام که فرزنده خوبی برای شمانبودم وازشماطلب حلالیت می کنم

مادرم یادت باشدکه اگردراین راه کشته شدم وبرنگشتم من خود را وقف اربابم حضرت ثارا…کردم وچیزی که هدیه داده می شودراکسی پس نمی گیردوفقط پیش خودت بگوبه فدای سرحضرت ثارا…/مادریادت هست که گفتم دوست دارم بدنم پاره پاره شودیادت هست که گفتم دوست دارم ازبدنم فقط قطعه ای کوچک برگرددکه مردم زیرجنازه من خسته نشوندپس به من قول بده که جان حضرت زهرا(س)بی قراری نکنی جون اینجاجای ماخیلی خوب است اینجابوی ارباب می دهد

وسلام بر برادران وخواهرانم

ازشما می خواهم که این برادرکوچک خودراحلال کنیدوفرزندان خودراباامام حسین(علیه السلام)بزرگ کنیدو پیرو راه شهداوامام راحل(ره)باشیدوپشتیبان ولایت فقیه وامام سیدعلی خامنه ای باشید

سلام بردوستان عزیزم وسلام یردوستان هیئتی

سلام برشما که شایدبیشتراوقات زندگیم رادرکنارشمابوده ام وخداراشاکرم که دررفاقت هم به من لطف عطاکردکه دوستان وهم نشینانی به خوبی شما داشته باشم که تکمیل کننده و یاری دهنده من می باشید وشما که که درمجالس عزای ارباب وبه بهانه های مختلف دورهم هیئت می گرفتیم واشک می ریختیم وبه سروسینه می زدیم ازتمامی شماعذرمی خواهم که رفاقت رادرحق شماتمام نکرده وملتمسانه خواهانم که مراعفوکنیدوحلالم کنید

مراببخشیدبرایم بسیاردعاکنیدودرمراسمات ومجالس اهل بیت(ع)مرافراموش نکنید

وسلام برفرمانده بسیجی،دوست وبرادرم سیدعزیز

سلام سیدیادت هست قرارگذاشتیم که باهم برویم سوریه ولی دست قسمت انگاراین شدکه من زودتربروم فقط حلالم کن

سیدمی دونم که دلت برای مش حمیدتنگ شده می دونم که دلت برای مجیدتنگ شده می دونم برای رفقات دل تنگی ودوست داری زودبری پیش شون ولی نگران نباش سلام شماروهم اگرشدبهشون می رسونم ومیگم چقدردلتنگ بودی

 

 

هنوزهم برای شهیدشدن فرصت هست بایددلهاراصاف کنیم

امام خامنه ای

 

 

 

دعایمان کنید

یازهرای مرضیه سلام اله علیها