w w w . m y m e r a j . i r

بسم رب فاطمه سلام اله علیها

ابراهیمخلیلیازجانبازاندوراندفاعمقدسوبسیجیانلشکرعملیاتی 27محمدرسولالله)ص( تهرانبزرگکهطیعملیاتیمستشاریبرایدفاعازحریماهلبیت)ع( عازمسوریهشدهبوددرشرقحلببهآرزویدیرینهاشرسیدوبهفیضشهادتنائلشد. شهیدابراهیمخلیلی 38 سالهوازتخریبچیهایلشکر 27 محمدرسولالله)ص( بودکهبراثرتلهانفجاریآسمانیشدوبهیارانشهیدشپیوست.

 

اوکهچندینسالفرماندهپایگاهمقاومتبسیجمسجدسبحانتهرانبودبهسردبیریومدیرمسئولیمسعوددهنمکیوفیلم» شلمچه« درنشریهاخراجیهای« سینماییفعالیتهایمستمریداشت. داودخلیلیپدرشهیدابراهیمخلیلینیزدر» دوراندفاعمقدسودرمنطقهدشتعباسبهشهادترسیدهبودوهمچنینعمویشهیدخلیلینیزدردورانهشتسالدفاعمقدسبهشهادترسیدهبود. شهیدابراهیمخلیلیبراثرتلهانفجاریآسمانیشدوبهیارانشهیدشپیوست. ازاینشهیدوالامقامیکفرزنددختر4سالهویکفرزندپسر 7 سالهبهیادگارماندهاست.

 

متنوصیتنامهشهیدخلیلیبدینشرحاست:

بسماللهالرحمنالرحیم

وصیتاینبندهحقیربههمهبرادرانوخواهرانایناستکهپشتیبانواقعیولایتفقیهباشیدتاازطوفانحوادثوفتنههایپیشِرودرامانبمانیدووصایایامامراحلرافراموشنکنیدکهفرمودنگذاریداینانقلاببهدستنااهلانونامحرمانبیفتد.  شماراهمانگونهکهتمامانبیاءواولیاءوامامانمعصوم)ع( سفارشفرمودندبندههمسفارشمیکنمبهنمازخصوصاًنمازاولوقتوبعدبهاحیایامربهمعروفونهیازمنکرکهموجبسلامتورشدمعنویجامعهاستوهمهخواهراندینیخودراسفارشبهرعایتحجابوعفافوحیاءمینمایمکهاگراینامردرجامعهرعایتشودبسیاریازمشکلاتمعنویجامعهحلخواهدشدودراثررعایتاینامرالهیموجباتخوشنودیورضایامامزمان)عج( فراهموموجباتخشمشیاطینفراهممیشودونتیجهآنرحمتوبرکاتالهیبرجامعهاسلامیخواهد  بود.

ازهمهشمابرادراندینیخودتقاضامیکنمازقرآنواهلبیت)ع( جدانشویدواینسفارشووصیترسولمکرماسلامحضرتمحمدمصطفی)ص( راسرلوحههمهامورزندگیخودقراردهیدتابهبرکتبهرهمندیازایندوثقل, عاقبتبهخیریوسعادتدنیاوآخرتنصیبتانگردد. بهبرادرانهمرزمخودمهمسفارشمیکنمکهازفیضعظیمجهادبهرههایمعنویببریدوهرگزازجهاددرراهخداخستهودلسردنشویدوازجهاداکبرکهمبارزهبانفسامّارهاستنیزغافلنشویدوبدانیدکهنصرتویاریپروردگاردرثباتقدمواستقامتنهفتهشدهاستودراثراینایستادگیخداوندبهشماپیروزینصیبمینمایدوانشاءاللهپسازمبارزاتفراوانبامستکبرینوکفارهمهمابهفیضعظیمشهادتبرسیم18/4/96

 

دعایمان کنید

یازهرای مرضیه سلام اله علیها