w w w . m y m e r a j . i r

بسم رب فاطمه سلام اله علیها

شهید محمد جهان آرا در روز 9 شهریور ماه سال 1333 درخرمشهر بدنیا آمد. سیزده ساله بود که پایش به فعالیتهای دینی مساجد و هیأت هایمذهبی باز شد. در کلاس‌های آموزش و تفسیر قرآن شرکت می‌کرد و عضو ثابت جلسات هفتگیهیأت های مذهبی بود. او در همین سال‌ ها با یک گروه مبارز مخفی به نام «حزب‌الله» خرمشهر» آشنا شد.

دو سال بعد یعنی در 1351 گروه حزب‌الله توسط عوامل ساواک شناساییشد و تمام اعضایش از جمله محمد دستگیر و زندانی شدند. او به خاطر سن کمش به یک سالزندان محکوم شد. در سال 1354 دیپلمش را گرفت. در کنکور دانشگاه قبول شد و برایادامه‌ی تحصیل راهی مدرسه‌ی عالی بازرگانی تبریز شد.

در دانشگاه نیز فعالیتهایسیاسی او همچنان ادامه داشت او به همراه دوستانش انجمن اسلامی مدرسه‌ی عالیبازرگانی را پایه‌گذاری کرد. اعلامیه‌های انقلابی و جزوه‌ها و بیانیه‌های ضد رژیمتوسط این انجمن اسلامی میان دانشجویان توزیع می‌شد. در سال 1355 محمد به عضویت گروه «منصورون» که یک گروه مذهبی معتقد به مبارزه مسلحانه بود پیوست. از آن پس محمدفعالیتهای انقلابی خود را چه در زمینه‌ی مبارزه‌ی مسلحانه و چه در زمینه فعالیتهایتبلیغی و آگاه کننده‌ گسترش داد. وقتی تظاهرات مردمی علیه رژیم شاه در روزهای بهارو تابستان 1357 اوج گرفت

. محمد نیز به همراه دوستانش با فعالیتهای چریکی و مسلحانهبه حرکت مردم یاری می‌رساند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محمد پس از دو سال ونیم زندگی مخفی به خرمشهر بازگشت. او دو دوستانش در خرمشهر گروهی تشکیل دادند بهنام کانون فرهنگی نظامی انقلابیون خرمشهر. هدف این کانون حراست از نظام نوپایانقلابی در برابر حملاتی بود که از طرف بازماندگان رژیم و یا طرفداران تجزیهخوزستان به آن می شد. محمد جهان آرا در سال 1358 ازدواج کرد. در همان سال هافرماندهی سپاه خرمشهر را به عهده گرفت و همزمان جهاد سازندگی خرمشهر را نیزپایه‌گذاری کرد.

 با شروع جنگ دوش به دوش مردم از شهر دفاع کرد. بعد از سقوط خرمشهرو عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا تمامی نیروها یک دل به دشمن یورش بردند. اولینگام آنها شکستن محاصره‌ی آبادان بود این پیروزی در مهر 1360 روی داد. به دنبال اینپیورزی در روز هفتم مهر محمد جهان آرا و تعداد دیگری از فرماندهان راهی تهران شدندتا گزارش عملکرد شجاعانه نیروها را به رهبر انقلاب بدهند. در میانه‌ی راههواپیمای حامل آنها دچار نقص فنی شد و سقوط کرد و جهان آرا و دیگر مسافران هواپیمابه شهادت رسیدند.


دعایمان کنید

 

یازهرای مرضیه سلام اله علیها

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد